Petroleumsnæringen – Norges viktigste næring

Det er viktig å stadig gjøre nye funn av gass og olje for å sikre jevn aktivitet i petroleumsnæringen. Da kreves det at norsk sokkel utforskes. Dette må gjøres effektivt og med planlegging. Leting etter olje og gass må ha tanke på produksjon og utbygging av de petroleumsressursene som ikke er oppdaget. Disse ressursene må forvaltes med tanke på fremtiden slik at de kommer de kommende generasjoner til gode. Petroleumsvirksomheten har i høy grad beskyttet det norske folk fra finanskrisen som store deler av resten av verden sliter med. Det er viktig å minne oss selv om hva dette oljeeventyret har betydd for det norske folk.

  • Norge må ha jevn produksjon i petroleumsnæringen
  • Produksjon av olje og gass gir mange milliarder til statsbudsjettet

Petroleumsnæringen gir fremtidige arbeidsplasser

Statens netto-inntekter fra petroleumsvirksomheten er anslått til 245 milliarder kroner i 2020, mot 238 milliarder i 2019. Inntekter som kommer fellesskapet og det norske folk til gode. Oljefeltene på norsk sokkel dekker omtrent 2 % av hele verdens oljebehov og 3 % av verdens behov for gass. Det er nødvendig å fortsette den store aktiviteten på norsk sokkel for å opprettholde både statlige inntekter og sysselsetting. Det er også viktig for Norge å fortsette den samme verdiskapningen. Det er planer om oppstart av nye olje-og gassfelt de neste årene. Nye felt som Castberg og Sverdrup vil gi en merkbar økning i produksjonen.

  • Planer om nye olje- og gassfelt på norsk sokkel
  • Norsk petroleumsvirksomhet blir anslått til 245 milliarder i 2020

Nye oljefelt på norsk sokkel

De nye planlagte feltene på norsk sokkel vil bidra til en økning i petroleumsnæringen. Dette fordi disse feltene vil mer enn veie opp for fallende produksjon i gamle oljefelt. I 2023 ventes det en rekord i omsetningen, lik rekordåret 2004. Petroleumsnæringen er suverent den viktigste og største inntektskilden til det norske statsbudsjettet. Næringen kan ikke bare regnes i kroner, men også i arbeidsplasser og investeringer i inn- og utland. De gode inntektene skyldes i stor grad god planlegging fra den norske regjeringen. Utviklingen av nye felt som åpnes i riktig tid og på riktig sted er avgjørende for fremtidige inntekter.

Petroleumsnæringen og høyteknologi

Den store kontantstrømmen fra petroleumsnæringen til den norske stat inkluderer skatter. De 245 milliardene som er forventet inn til statsbudsjettet i 2020 tilsvarer 185 000 koner for en familie med fire medlemmer. Denne summen forventes å øke de kommende år. Dette er en høyteknologisk næring med drift og utbygging på høyt nivå. Oljeselskapene investerer i fortsatt leting av nye felt som senere vil utvinne petroleum. Denne letingen er også positiv for fremskritt innen teknologi. Ikke bare for bedrifter som er leverandører, men også for andre deler av norsk økonomi. Petroleumsnæringen bidrar til en bred og kunnskapsrik forståelse av næringsstrukturen.

Petroleumsnæringen og miljøet

Petroleumsnæringen i Norge er viktig, men heller ikke helt uproblematisk. Klimapolitikk og økende bevissthet for miljøet legger rammer for næringen og videre utvikling. Klimarisikoen må tas på alvor, både i Norge og i resten av verden. Etterspørselen etter gass og olje vil bli lavere når det settes globale grenser for utslipp av miljøfarlige stoffer. Her står petroleumsnæringen overfor en rekke utfordringer av klimarelaterte spørsmål. Det er vanskelig å forutsi hvordan politiske reguleringer vil påvirke denne næringen på sikt. Norsk politikk må håndtere eventuelle krav fra europeisk og globalt hold, og dette kan påvirke både leting og utvinning av petroleum.

Petroleum og politikk

På nasjonalt nivå er det knyttet stor usikkerhet til hvorvidt petroleumsnæringen vil tildeles nye konsesjoner for leting, og hvor denne letingen vil finne sted. Endringer og økning av skatter kan komme som krav. Et annet krav handler om økte avgifter av CO2-kostnader. I fremtiden kan det bli veldig dyrt å forurense, og dette vil selvfølgelig påvirke og forandre hele oljebransjen. Vi må også ta hensyn til eget omdømme og være villige til å ha en løpende og åpen diskusjon med både investorer og andre aktører i bransjen. Dette vil i fremtiden være avgjørende for petroleumsnæringen å kunne kommunisere åpent om klimarisikoen.